ประชุม/สัมมนา/อบรม

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

seminar

นวัตกรรมการแพทย์เพื่ออนาคต

ผู้บรรยาย

 • คุณพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย รองหัวหน้างานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
 • รศ.ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • ทันตแพทย์หญิง กุลวรินทร์ รุ่งศิระธนาทัศน์
 • ดร.ชวลิต กมลสถิตกุล Head of IP Management, Corporate Innovation Office, SCG
 • คุณพชร พชรวีภาส นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ (ผู้ดำเนินรายการ)

วันที่ 18 สิงหาคม 2566
เวลา : 13.00 - 14.00 น.
สถานที่ : สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
ห้อง : Hall
seminar

กาแฟ GI ไทย ทำยังไงให้พิเศษ

ผู้บรรยาย

 • คุณณัฏฐ์รดา คุณะวิวัฒนานนท์ (นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทย)
 • คุณนพพล อมรพิชญ์ปรัชญา (เจ้าของร้าน Bottomless)
 • คุณหรรษพร แก้วกิจเจริญ (กลุ่มวิสาหกิจรุ่งเรืองพัฒนากาแฟ “กาแฟเทพเสด็จ”)
 • คุณกิติยาพร สาธุเสน ผู้อำนวยการกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ผู้ดำเนินรายการ)

วันที่ 18 สิงหาคม 2566
เวลา : 13.00 - 14.00 น.
สถานที่ : สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
ห้อง : THE MITR-TING ROOM
seminar

Passive Income จาก Shutterstock

ผู้บรรยาย

 • คุณศรัญญา สืบค้า Chief Executive Officer & Founder Number 24 Co., Ltd. Authorized Shutterstock Partner
 • คุณกวี ศรีตาลอ่อน CEO บริษัท HNK Creation
 • คุณพิชญญ์ โชติพันธุ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ (ผู้ดำเนินรายการ)

วันที่ 18 สิงหาคม 2566
เวลา : 14.00 - 15.00 น.
สถานที่ : สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
ห้อง : Hall
seminar

“สิทธิบัตร” ดวงดาวแห่งความมั่งคั่ง เปล่งประกายได้ด้วยพลังของการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (Patent Licensing)

ผู้บรรยาย

 • คุณตรีประดับ หวังวงศ์วิวัฒน์ บริษัท ออล ออฟ กรีน จำกัด
 • น.สพ.ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร บริษัท โมริน่า โซลูชั่นส์ จำกัด
 • คุณม่านแก้ว เหมือนชาติ หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรม และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บลูอาวเล็ท จำกัด
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร.วัชรากรณ์ ปราณี นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ (ผู้ดำเนินรายการ)

วันที่ 18 สิงหาคม 2566
เวลา : 15.00 - 16.00 น.
สถานที่ : สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
ห้อง : Hall

วันที่ 19 สิงหาคม 2566

seminar

สร้างแบรนด์ไทยไปตลาดโลก

ผู้บรรยาย

 • คุณเคสิยาห์ ชุมพวง เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้า Keziah
 • คุณวจนะ ชุมพวง เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้า Keziah
 • คุณโสรัจ มหรรณพกุล เจ้าของ Grainey
 • คุณประภาสิริ ดลบันดาลโชค นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ (ผู้ดำเนินรายการ)

วันที่ 19 สิงหาคม 2566
เวลา : 11.00 - 12.00 น.
สถานที่ : สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
ห้อง : Hall
seminar

ห่วงโซ่มูลค่างานศิลป์ : จากผืนผ้าใบสู่เวทีสร้างมูลค่าเงินล้าน (Trendy Gallery)

ผู้บรรยาย

 • คุณทรงศีล ทิวสมบุญ (Nine Lives)
 • คุณดอกอ้อ ใจตั้ง (Trendy)
 • คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ (Art Tank)
 • คุณศิริลักษณ์ รุ่งเรืองกุลดิษฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ (ผู้ดำเนินรายการ)

วันที่ 19 สิงหาคม 2566
เวลา : 13.00 - 14.30 น.
สถานที่ : สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
ห้อง : Hall
seminar

พากษ์อย่างไร ให้แบรนด์คุณแข็งแรง

ผู้บรรยาย

 • คุณธนทร ศิริรักษ์ Voice Actor นักลงเสียง
 • คุณกฤตย สุขวัฒก์ Voice Actor นักลงเสียง
 • คุณพิชิตชัย โพธิ์ศิริ นักพากย์+สอนพากย์
 • คุณเขมะศิริ นิชชากร ผู้อำนวยการกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ผู้ดำเนินรายการ)

วันที่ 19 สิงหาคม 2566
เวลา : 14.30 - 15.30 น.
สถานที่ : สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
ห้อง : Hall
seminar

ดนตรีกระแส IP ไม่มีตกยุค

ผู้บรรยาย

 • คุณว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์
 • คุณนิทัศน์ คมขำ (นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (TECA)
 • คุณกนกพร ปรัชญาเศรษฐ (CCO of Tencent Thailand)
 • คุณไรวินท์ รุจิเรข นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ (ผู้ดำเนินรายการ)

วันที่ 19 สิงหาคม 2566
เวลา : 16.00 - 17.00 น.
สถานที่ : สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
ห้อง : Hall

วันที่ 20 สิงหาคม 2566

seminar

Trend การออกแบบในยุค AI

ผู้บรรยาย

 • คุณอินทรธนู ฟ้าร่มขาว มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คุณศรัญญา สืบค้า Chief Executive Officer & Founder Number 24 Co., Ltd. Authorized Shutterstock Partner
 • คุณภเชศ จารุมนต์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ (ผู้ดำเนินรายการ)

วันที่ 20 สิงหาคม 2566
เวลา : 11.00 - 12.00 น.
สถานที่ : สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
ห้อง : Hall
seminar

ศิลปินไทยสร้าง IP ไกลสู่ต่างประเทศ

ผู้บรรยาย

 • คุณอรุษ เอ่งฉ้วน (Apolar)
 • คุณเศรษฐพร ก่อวาณิชกุล (Painterbell)
 • คุณกนต์ธร เตโชฬาร (Art of Hongtae)
 • คุณทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (ผู้ดำเนินรายการ)

วันที่ 20 สิงหาคม 2566
เวลา : 14.00 - 15.00 น.
สถานที่ : สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
ห้อง : Hall
seminar

สร้างเงินง่ายๆ ด้วย LINE Sticker

ผู้บรรยาย

 • คุณณัฐวีร์ ลิมปนิลชาติ ครีเอเตอร์สติกเกอร์ “หมาจ๋า”
 • คุณลลิดา ธนานุประดิษฐ์ “Smaisiam”
 • คุณเขมะศิริ นิชชากร ผู้อำนวยการกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ผู้ดำเนินรายการ)

วันที่ 20 สิงหาคม 2566
เวลา : 15.00 - 16.00 น.
สถานที่ : สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
ห้อง : Hall